Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů v roce 2022

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XVI. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2022“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2023.

 

OCENĚNÍ AOS EKO-KOM A PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Pravidla a hodnotící kritéria

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2022, tj. období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Pardubickém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností AOS EKO-KOM, u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • Absolutní vítěz
 • Skokan roku

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 • Pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
 • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách.

Hlavní hodnocení

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. 

Doplňkové hodnocení

 • Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), získává doplňkové body za každé výše jmenované hodnocení.
 • Pokud obec vykazovala účinnost tříděného sběru vyšší, než je celorepublikový průměr v daném roce (účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru /včetně kovů/ na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci /tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad/.

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo  80 000 Kč
 • 2. místo  45 000 Kč
 • 3. místo  25 000 Kč  

Ocenění „Absolutní vítěz“ a „Skokan roku“

 • Absolutní vítěz - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejvyšším počtem bodů.
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl v celkovém umístění (vzestup v pořadí) mezi rokem 2021 a 2022. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši000 Kč.

OCENĚNÍ KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního sytému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

 

Kritéria a hodnocení:

 • Nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2022 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT a telekomunikační zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).
 • Do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení ve smyslu čl. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách 5 a 6).
 • Do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. ve smyslu výše popsaných kritérií.
 • Pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel               10 000 Kč
 • od 2000 do 5 000 obyvatel 15 000 Kč
 • od 5 001 obyvatel               20 000 Kč
 • Speciální odměna – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2022 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT a telekomunikační zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

OCENĚNÍ KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN a.s. mohou soutěžit pouze smluvní obce zapojené v systému ELEKTROWIN (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a dále mají uzavřený dodatek z roku 2017 (obce 2000 obyvatel a více) upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. a zpětný odběr pro všechny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým pokynem).

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2022 ve skupinách 1, 4, 5 a 6 (zařízení pro tepelnou výměnu, velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm) dle přílohy č. 1 zákona č. 542/2020 Sb. v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok)
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

 Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel        5 000 Kč
 • nad 2001 obyvatel     15 000 Kč
 • Speciální cena - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Speciální cenu získá obec s největším počtem vyvezených miniwinů v roce 2022. Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a jsou určeny na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí či k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem, a to nejpozději do 31.12.2023.   

Finanční prostředky budou poskytnuty organizátorem soutěže, tj. Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.

 

 


 

Archiv výsledků