O Perníkovou popelnici 2017

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů O PERNÍKOVOU POPELNICI 2017"

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XI. ročník soutěžeobcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2017“.Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovatcíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2018.

 

Pravidla a hodnotící kritéria:

 

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2017, tj. období od 1. 1. 2017do 31. 12. 2017.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Pardubickém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností AOS EKO-KOM, u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • absolutní vítěz
 • skokan roku

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 • pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
 • hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách. Hodnocení je bodové - obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi hodnotících kritérií (3 hlavních a 5 doplňkových). Podle konečného počtu bodů se stanovuje výsledné pořadí.

Hlavní hodnocení

Obec získává 1 bod za každý 1 kilogram vytříděného odpadu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

„Výtěžnost papíru“

Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru.

„Výtěžnost plastu“

Hodnotí se celková výtěžnost plastu.

„Výtěžnost skla celkem“

Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré).

Doplňkové hodnocení

„Sběr čirého skla“

Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získává 2 body.

„Sběr nápojového kartonu“

Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získává 2 body.

„Sběr kovu“ – vykazované množství

Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získává 2 body.

„Hustota sběrné sítě“

Pokud měla obec v hodnoceném období méně nebo rovno 180 obyvatel na průměrné sběrné hnízdo, získává 2 body.

„Účinnost tříděného sběru“

Pro každou obec je vypočítána účinnost tříděného sběru, což je podíl výtěžnosti tříděného sběru (včetně kovů) na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad). Pokud měla obec v hodnoceném období účinnost tříděného sběru vyšší nebo rovnu hodnotě republikového průměru účinnosti tříděného sběru v daném roce, pak získá 2 body.

 

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo  80.000,-Kč
 • 2. místo  45.000,-Kč
 • 3. místo  25.000,-Kč  

Ocenění „Absolutní vítěz“ a „Skokan roku“

 • Absolutní vítěz – v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejvyšším počtem bodů.
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl v celkovém umístění (vzestup v pořadí) mezi rokem 2016 a 2017. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního sytému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech) bez televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok),
 • do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení dle č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (tj. drobné EEZ s výjimkou televizorů a počítačových monitorů).
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. s výjimkou televizorů a počítačových monitorů, tj. ve smyslu výše popsaných kritérií.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel                             10.000,- Kč
 • od 2000 do 5 000 obyvatel                15.000,- Kč
 • od 5 001 obyvatel                             20.000,- Kč
 • Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech) prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč. Finanční odměny jsou v plné výši poskytovány společností ASEKOL a.s.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN mohou soutěžit pouze obce, které mají se společností ELEKTROWIN a.s., jako provozovatelem  kolektivního systému pro elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2017 ve skupinách 1, 2 a 6 (velké a malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., s výjimkou chlazení, tedy podskupin 1.1. – 1.4.) v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok)
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2017do 31. 12. 2017v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. 

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel        20.000,- Kč
 • nad 2 001 obyvatel      20.000,- Kč
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru nechlazení (velkých a malých spotřebičů)v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016.  Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady,projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.   

Finanční prostředky budou poskytnuty organizátorem soutěže, tj. Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s výjimkou cen kolektivního systémuASEKOL, které budou poskytnuty přímo společnostmi ASEKOL.a.s.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání vyhlášení budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít výhradně na úhradu nákladů v oblastí odpadového hospodářství, a to nejpozději do 31.12.2018.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.

Archiv výsledků